Szanowni Państwo,

realizując wymóg Parlamentu Europejskiego w sprawie RODO informujemy, że jesteśmy zaangażowani w ochronę danych osobowych, które Państwo nam powierzacie i dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były odpowiednio przetwarzane i tym samym odpowiednio chronione.

W sposób czytelny i przejrzysty pokazujemy sposoby wykorzystania tych danych oraz sposoby ich ochrony bez względu na to kogo dotyczą – rodziców, pracowników czy też współpracowników.

Zależy nam, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z naszymi zobowiązaniami ale też nie łamało prawa, stąd realizujemy wytyczne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

Dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane w inny sposób aniżeli zadeklarujemy w Polityce Prywatności.

Będziemy chronić i odpowiednio przetwarzać dane osobowe, z którymi Państwo w sposób dobrowolny podzielicie się z nami.

Nasza placówka przetwarza dane osobowe w celu realizacji statutowych zadań placówki oraz w celach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, dlatego też dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były bezpieczne.

W związku z tym, stosujemy środki bezpieczeństwa zarówno techniczne, organizacyjne jaki i informacyjne.

Chronimy Państwa dane przed:

– przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem,

– przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem,

– niewłaściwym użyciem,

– modyfikacją lub ujawnieniem.

Polityka Prywatności, którą zamieszczamy poniżej ma na celu przybliżenie Państwu tematu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 1. Postanowienia Ogólne

Poniższa Polityka Prywatności przedstawia zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas gromadzone.

Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, w szczególnych przypadkach PESEL.

Dane te przetwarzamy w celu rekrutacji dzieci do naszej placówki oraz w celu wypełnienia obowiązku szkolnego jaki nakładają organy państwowe na każdego obywatela.

Przetwarzamy, również, dane dla potrzeb promocji działań dydaktyczno-wychowawczych na stronie internetowej placówki.

Ale i przetwarzamy dane osobowe kandydatów na stanowiska pracy oraz dane osób/firm współpracujących z nami.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom polskiego prawa oraz wszelkim innym przepisom obowiązującym w Unii Europejskiej i będzie interpretowana zgodnie z nimi i na ich podstawie.

Wszystkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą podawane do Państwa wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt :

– email: sp2grodzisk@poczta.onet.pl

– numer telefonu/faxu: 22 755 53 91

– adres pocztowy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3,

05-827 Grodzisk Mazowiecki

 1. Kto i w jakim celu przetwarza dane?

Administratorem Danych( AD) Państwa i Państwa Dzieci jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Maz. , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nim, Pan Robert Kozłowski, e-mail: iod@cdkp.pl,

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa Danych Osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przechowywane wówczas kiedy Państwo w sposób dobrowolny podzielicie się z nami, swoimi danymi np. wypełniając formularze na naszej stronie a także wysłając informację/zapytanie na adres email placówki oraz składając osobiście dokumenty dotyczące np. przyjęcia do szkoły dziecka albo dokumenty rekrutacyjne na stanowisko pracy, w sekretariacie naszej szkoły.

Będziecie też Państwo proszeni o potwierdzenie polityki cookies odwiedzając nasz serwis internetowy.

Politykę plików cookies znajdziecie pod adresem: https://sp2grodzisk.pl/polityka-cookies/

Ochrona i przetwarzanie danych to także obszar danych specjalnej kategorii takich, jak:

– dane dotyczące pochodzenia,

– dane odnoszące się do przekonań religijnych i filozoficznych,

– dane uwzględniające przekonania polityczne w tym m.in. informacje o członkostwie w związkach zawodowych,

– dane biometryczne,

– to również dane dotyczące zdrowia np. dane genetyczne ale także dane odnośnie orientacji seksualnej.

Jeśli mówimy o „danych wrażliwych” to musimy wiedzieć, że podlegają one szczególnej ochronie i musimy od Państwa otrzymać wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych.

W przypadku naszej placówki będą wykorzystywane dane dotyczące zdrowia Państwa pociech m.in. opinie i orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną.

Jest to rodzaj informacji, które stanowią specjalną ochronę i są przekazywane tylko i wyłącznie pod ścisłym nadzorem osób do tego powołanych.

Dopełniając obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych informujemy, że osoby niepełnoletnie, które z jakiegoś konkretnego powodu chciałyby się z nami skontaktować, muszą posiadać pozwolenie Rodzica albo Opiekuna Prawnego.

W razie braku takich zgód prośba zostanie odrzucona.

 1. Komu i w jakim celu udostępniamy dane?

Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim, które są zaangażowane w działanie naszej placówki m.in. Biuro Oświaty w Grodzisku Maz., Kuratorium Oświaty, MEN, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną.

Również Państwa dane udostępniamy firmom, współpracującym z nami czyli np. dostawcom usług IT wykonujących czynności związane z obsługą i utrzymaniem naszej sieci informatycznej, firmom ubezpieczeniowym a także firmą audytorskim oraz doradczo-rachunkowym.

Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystać Państwa danych do innych celów jak te, które zostały określone w umowach współpracy z naszą placówką i są opisane w niniejszej polityce prywatności.

Możemy, również, udostępnić dane osobowe organom, które w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od nas np. z powodu nakazu sądowego lub innych procesów prawnych potrzebują mieć wgląd w Państwa dane.

 1. Jak pozyskujemy dane?

Podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych są umowy oraz zgody na przetwarzanie danych przez Państwa dobrowolnie podpisane.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, do których zostały pozyskane.

Dane pozyskujemy ze względu na uzasadniony interes prawny naszej placówki lub naszych partnerów.

Robimy to w ramach prawa i w zgodzie z prawem. Podanie danych oraz podpisanie zgód jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy.

Dane osobowe zbieramy w określony sposób poprzez:

– formularze kontaktowe na stronie,

– kontakt telefoniczny,

– bezpośredni kontakt w sekretariacie naszej placówki,

– a także kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych, aplikacji lub podobnych technologii.

Zbieramy Państwa dane osobowe takie, jak: imię i nazwisko, płeć, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/zameldowania w przypadku firm współpracujących z naszą placówką – adres firmowy oraz inne dane kontaktowe i finansowe.

V. Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych i w jaki sposób możecie skontaktować się z nami?

Posiadają Państwo, również prawo do:

 • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 15-18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
 • przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – zgodnie z art.21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Państwo uznacie, że ochrona przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest dostateczna,
 • macie Państwo, również, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które są w naszym posiadaniu a także do aktualizacji i poprawy oraz uzupełnienia niekompletnych informacji,
 • jeśli Państwo chcecie skorzystać ze swoich praw dotyczących modyfikacji, usunięcia, ograniczenia lub zablokowania przetwarzania Waszych danych osobowych ewentualnie wniesienia skargi na nasze działania, prosimy kontaktować się z nami pod:
 • adresem e-mail sp2grodzisk@poczta.onet.pl

– numerem telefonu 22 755 53 91

 • adresem pocztowym: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
 • adresem e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych iod@cdkp.pl,
 • Administrator Danych ma obowiązek w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej prośby/wniosku, na odpowiedź.
 1. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez czas przewidziany w zakresie i przepisach prawa.

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do celów określonych w naszej Polityce a kiedy nie będziemy ich potrzebować, zostaną usunięte.

Okres ten będzie różny w zależności od Państwa kontaktów i współpracy z nami oraz od celów w jakim je pozyskujemy od Państwa.

 1. Czy dane osobowe są zautomatyzowane i podlegają profilowaniu?

Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

VIII. Czy dane osobowe Państwa są przekazywane do Państw Trzecich?

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są przekazywane do państw trzecich.