Ubezpieczenie uczniów

W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2
w Grodzisku Mazowieckim od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU S.A. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Sekretariat szkoły nie przyjmuje składek za ubezpieczenie !!!
TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK: do 30.09.2018 rok

Składki tylko i wyłącznie w gotówce przyjmuje przedstawiciel InterRisk obsługujący ubezpieczenie Edu Plus dla Szkoły Podstawowej Nr 2
Kancelaria Ubezpieczeniowa ArrowNet – w siedzibe ISS Biuro Podróży Wakacyjny Świat
adres: E. Orzeszkowej 5 05-827 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 22 728 04 02
e-mail: info@arrownet.pl
Poniedziałek – Piątek od godz. 9.00 do godz. 17.00
Sobota – od godz. 9.00 do godz. 14.00

NOWOŚĆ w 2018 roku
W związku z Państwa prośbami o umożliwienie płatności zdalnej, elektronicznej za polisę, ubezpieczenie będzie można zakupić on-line poprzez stronę www przygotowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk.
Dostęp do oferty on-line link poniżej:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

kod do oferty do wstawienia w pole „Wprowadź numer” na stronie oferty :  9b2rv

Poniżej informacja o ubezpieczeniu.
Ubezpieczenie InterRisk Edu Plus „OPCJA PODSTAWOWA”
Rok 2018/2019

OPCJA PODSTAWOWA

 

ŚWIADCZENIE

· 9 różnych świadczeń w samej opcji głównej

· uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

SUMY UBEZPIECZENIA (PLN)
1. śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego lub na terenie ubezpieczonej placówki oświatowej * 30.000
2. 100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20.000
3. uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 200
4. koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 6.000
5. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6.000
6. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 200
7. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 20.000
8. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 2.000
9. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2.000
10. pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia, 200
11 wstrząśnienie mózgu w wyniku NNW 200
12. oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 5.000
13. pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu*) 70
14. pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu*) 70
15. operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z tabelą nr 8 owu do 3.000
16. koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku / wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, zlecone badania, koszty pobytu w szpitalu operacji z wyjątkiem operacji plastycznych, zakup środków opatrunkowych, rehabilitacji/ podlimit na rehabilitacje 500,00 zł do 2.500
17. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 400
18. koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 500
Składka  (PLN)/ osobę bez dodatkowego rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu 42
Składka  (PLN)/ osobę z dodatkowym rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu 54

Wypis z OWU Edu Plus Interrisk

 SKŁADKA
Składka za 1 osobę (bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu): 42,00 zł

 Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:

 1. a) biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
 2. b) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji (również w klasach sportowych), za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
 3. c) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
 4. d) rekreacyjnie uprawiającym sport,

 

Składka za 1 osobę (z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu): 54,00 zł

Za zapłatą dodatkowej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. osobom:

 

 1. a) biorącym udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji

sportowych,

 1. b) biorącym udział w zajęciach wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych.
 2. c) uprawiającym sport za wynagrodzeniem, tj. otrzymującym wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno

w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

 

Strona główna towarzystwa ubezpieczeniowego:

 

www.interrisk.pl

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr

01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 2018 roku.

Odstępstwa od OWU:

 1. Klauzula D1 : rozszerzenie zakresu o śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej;

Opcja Dodatkowa D1 śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku Komunikacyjnego lub na terenie ubezpieczonej placówki  – świadczenie w wysokości 100%  sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, iż:

 1. a) wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, o którym mowa w §2 pkt 38 niniejszych OWU wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz
 2. b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
 3. Klauzula D4,Pobyt w szpitalu w wyniku NNW od drugiego dnia

Opcja Dodatkowa D4 pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, począwszy od drugiego  dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego  wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

 1. Klauzula D5,Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od drugiego dnia

Opcja Dodatkowa D5 pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego  dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością       Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.

Wyciąg z OWU:

 • 21

W razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest do:

1) niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń;

2) zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala;

3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk.

link:

https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/OWU_EDU_PLUS_rodo_ok.pdf

Informacje o produkcie na stronie InterRisk TU S.A.

https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

INFOLINIA INTERRISK –   tel. +48 22 212 20 12

Zgłoszenia szkód e-mail: szkody@interrisk.pl

Strona: www.interrisk.pl

Dane adresowe:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group,

Al. Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa

 

 

 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS