Ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU S.A.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Sekretariat szkoły nie przyjmuje składek za ubezpieczenie.

Składki przyjmuje przedstawiciel InterRisk obsługujący ubezpieczenie Edu Plus dla Szkoły Podstawowej Nr 2
Kancelaria Ubezpieczeniowa ArrowNet
Wpłat można dokonywać na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w terminie 01.09.2017 ? 30.09.2017 na stoisku firmy ubezpieczeniowej (hall przy sekretariacie) w następujących dniach:

poniedziałek: 7.30 ? 10.00
środa: 7.30 ? 10.00
piątek: 7.30 ? 10.00

lub w siedzibie firmy od godz. 9.00 do godz. 17.00 :

Kancelaria Ubezpieczeniowa ArrowNet (siedziba wspólna z ISS Biuro Podróży Wakacyjny Świat)
E. Orzeszkowej 5
05-827 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 22 728 04 02
e-mail: info@arrownet.pl

Ubezpieczenie InterRisk Edu Plus „OPCJA PODSTAWOWA”

Rok 2017/2018

Tabela sum głównych ubezpieczenia wraz ze składkami

Składki bez wyczynowego uprawiania sportu

Główna suma ubezpieczenia Składka za 1 rok
15000 zł 37 zł
20000 zł 50 zł
25000 zł 65 zł

Składki z wyczynowym uprawianiem sportu na rok

Główna suma ubezpieczenia Składka za 1 rok
15000 zł 48 zł
20000 zł 64 zł
25000 zł 84 zł

Wypis z OWU Edu Plus Interrisk

wyczynowe uprawianie sportu ? forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych,
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:

a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;

Strona główna towarzystwa ubezpieczeniowego:

www.interrisk.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus

https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/OWU_EDU_PLUS_2017_-_final.pdf

Informacje o produkcie na stronie InterRisk TU S.A.

https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA

W razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk

Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest do:
1) niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń;
2) zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni
od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na to pozwala;
3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk.

Szczegóły ubezpieczenia, produktu ubezpieczeniowego zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 24.04.2017r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 25.04.2017r.
INFOLINIA INTERRISK – tel. +48 22 212 20 12
Zgłoszenia szkód e-mail: szkody@interrisk.pl
Strona: www.interrisk.pl

Dane adresowe:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group,
Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa

 


TABELA NORM
USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 2017
Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus – suma ubezpieczenia 150000
Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus – suma ubezpieczenia 20000
Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus – suma ubezpieczenia 25000