Szkolny Konkurs Plastyczny

R E G U L A M I N
Szkolnego Konkursu Plastycznego
Dla klas IV-VI
„Chcemy być bezpieczni w drodze”

ORGANIZATORZY:
• Zespół ds. Promocji Zdrowia

CELE KONKURSU:
– promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie mogą spotkać uczniów na drodze,
– aktywizacja uczniów,
– kształtowanie postaw twórczych i kreatywności,
– prezentacja indywidualnych dokonań twórczych,

UCZESTNICY KONKURSU:
– uczniowie klas IV – VI
TECHNIKA I WYMIAR PRAC:
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, kolaż, itp. ; z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich) na bloku technicznym w formacie A-4 lub A-3.
• Nie dopuszcza się prac zbiorowych,
• Prace uczniów powinny być wykonane samodzielnie.

TERMIN:
• Termin oddania prac upływa 25.03.2019r. (prace prosimy przekazywać do p. Elżbiety Bałagulskiej lub p. Anny Sępińskiej-Adamskiej).

ZASADY NAGRADZANIA:
1. Prace oceniane będą pod względem:
– zgodności z tematem,
– estetyki
2. Nagrodami są odblaski oraz dyplomy,
3. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy
OCENA PRAC:
Prace oceniane będą w następujących kategoriach :
– I grupa – klasy IV
– II grupa – klasy V
– III grupa – klasy VI
• Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
• Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 29.03.2019 r. (zostaną wywieszone na gazetce Szkoły Promującej Zdrowie – I piętro, przy sali 129 oraz przekazane wychowawcom)
• Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie

OPIS PRAC:
• Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym (na odwrocie pracy)

Imię i nazwisko …………………………………. kl. …………

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
● Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone – nie będą brane pod uwagę.
● Praca powinna być wykonana samodzielnie.
● Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia jego zakończenia.
● Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
● Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu
● Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na opublikowanie jej fotografii na stronie internetowej szkoły.
● Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
● Zgłoszone prace pozostają do dyspozycji organizatorów, w celu zorganizowania wystawy
● W zależności od ilości osób zgłoszonych do konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.