Pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki, w szczególności do osób:

– będących w kryzysie emocjonalnym

– uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

– uzależnionych od uzależnień behawioralnych

– członków rodzin osób uzależnionych

– doświadczających przemocy w rodzinie

– świadków przemocy w rodzinie

Oferta PIK-u

– wstępna diagnoza i ocena sytuacji w rodzinie

– motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii,

kierowanie do specjalistycznego leczenia

– udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym

– udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom

– udzielanie konsultacji i wsparcia psychologicznego osobom doznającym przemocy w rodzinie

oraz osobom uzależnionym i współuzależnionym

– udzielanie pomocy prawnej

– przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy

POMOC ŚWIADCZONA W PIK-U JEST BEZPŁATNA

W PIK-u przyjmują: psycholodzy dla dorosłych, psycholog dla dzieci i młodzieży, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik.

Zapisy do specjalistów prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim ul. Bairda 38 a, tel. 22 755 58 69 e-mail: ops@grodzisk.pl

Koordynator pracy PIK-u: tel. 22 755 00 83 lub 720-909-218

 

Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gmina Grodzisk Mazowiecki podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, głównie w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół został powołany Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w 2011 roku.

Do zadań Zespołu należy:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu jest Iwona Chorek – Główny Specjalista ds. Uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, kontakt: tel. 720-909-218 lub 22 755 00 83, e-mail: i.chorek@opsgrodzisk.pl

Zastępcą przewodniczącej Zespołu jest Renata Dziełak – Specjalista Pracy Socjalnej W Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, kontakt: tel. 720-909-215 lub 22 755 00 83.