Socjoterapeuta

mgr Elżbieta Milczarek

  • prowadzi indywidualną socjoterapię dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • prowadzi grupową socjoterapię dla uczniów
  • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze w zespołach klasowych
  • udziela konsultacji dla nauczycieli
  • udziela porad dla rodziców uczniów