Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

                                                                                              Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020/2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
od 26 października 2020 roku, jak tysiące szkół podstawowych w Polsce klasy IV – VIII przechodzą    na  nauczanie zdalne. Opracowana na początku roku szkolnego procedura zdalnego nauczania  w naszej szkole jest efektem analizy nauczania prowadzonego od marca do czerwca 2020 roku. Rozwiązuje ona wiele kwestii związanych z obowiązkami nauczycieli, uczniów i rodziców, opisuje niezbędne do pracy zdalnej narzędzia, formy i metody pracy.
Chciałabym przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących praktycznych rozwiązań, które mają na celu jak najszybsze osiągnięcie stabilnego i efektywnego procesu nauczania.

 1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Grodzisku Mazowieckim roku szkolnym 2020/2021 w ogłoszonym przez dyrektora terminie prowadzone jest nauczanie na odległość.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej. Wszyscy nauczyciele i uczniowie klas IV – VIII pracują według obowiązującego dotychczas planu lekcji w formie on – line na platformie ZOOM oraz przy użyciu aplikacji Padlet. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na swoim Padlecie umieszczą numer ID na wszystkie swoje spotkania na platformie ZOOM.
 1. Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań tworzą oddzielny Padlet dla tych zajęć i również umieszczają numer ID do tych zajęć.
 1. Aplikacja Padlet znajduje się na stronie internetowej szkoły w kafelku Padlet.
 1. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.
 1. W czasie lekcji on – line będzie sprawdzana lista obecności, frekwencja będzie wpisywana
  do dziennika Vulcan na zasadach takich jak w trybie nauki stacjonarnej. W czasie lekcji
  w formie zdalnej uczniom obecnym na zajęciach będzie wpisywany do dziennika symbol
  „zn” – „zdalne nauczanie”. Uczniom nieobecnym na ZOOM będzie wpisywane „nb” – „nieobecny”. Nieobecność na zajęciach on – line zobowiązuje ucznia do uzupełnienia materiału według informacji znajdujących się na Padlecie. Rodzic zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności.
 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów dostosowują metody i formy pracy do nauczania zdalnego.
 1. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik Vulcan. Rodzice uczniów pozostają z wychowawcami w bieżącym kontakcie.
 1. Nauczyciele prowadzą lekcje w szkole, korzystając ze sprzętu dostępnego w placówce.
 1. W ciągu jednego dnia może odbyć się na platformie ZOOM do pięciu 30 – minutowych zajęć
  z przedmiotów wiodących oraz do kilku 15 – minutowych spotkań z pozostałych przedmiotów.
Przedmioty wiodące Pozostałe przedmioty
j. polski, j.obcy, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda wos, plastyka, muzyka, technika, informatyka, EDB, religia, etyka, w- f, wdż, godz. wychowawcza,
 1. Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany do dziennika Vulcan temat zajęć.
 1. Zastępstwa będą organizowane wyłącznie za nauczycieli uczących wiodących przedmiotów, przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (powyżej 5 dni). W przypadku krótszych nieobecności nauczycieli wszystkich przedmiotów uczniowie z danej lekcji są zwolnieni (informacja taka widoczna będzie w planie lekcji). Jest to doskonały czas na samodzielną pracę.
 1. Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach i klasówkach zgodnie
  z postanowieniami Statutu Szkoły. Termin wpisują do dziennika Vulcan do zakładki „Sprawdziany”.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu.
 1. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły.
 1. Pedagog, psycholog i logopeda będą pracowali stacjonarnie w dotychczasowych godzinach pracy.
 1. Biblioteka szkolna będzie otwarta w dotychczasowych godzinach pracy.
 1. Nauczanie indywidualne odbywa się w formie zdalnej. Zajęcia dodatkowe wynikające
  z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego specjaliści realizują w formie stacjonarnej.
 1. W czasie lekcji on – line:
 • Uczeń może uczestniczyć w zajęciach on-line przy użyciu komputera, tabletu, ipada, smartphone’a.
 • Uczniowie są zobowiązani do bieżącego sprawdzania informacji przekazywanych
  w dzienniku Vulcan.
 • Przed zajęciami uczeń ma obowiązek wyłączyć w domu wszystko, co mogłoby
  go rozpraszać i przeszkadzać w zajęciach. Jest aktywny podczas zajęć.
 • Uczestnicy zajęć online odnoszą się do siebie z szacunkiem i w sposób kulturalny.
 • W zajęciach on-line uczestniczą wyłącznie uczniowie danej klasy, inne osoby zaproszone przez nauczyciela.
 • Uczeń uczestniczy w lekcji on-line, logując się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem (nie nickiem) – niedopuszczalne jest podszywanie się pod innych uczniów.
 • Zajęć on-line nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać bez zgody nauczyciela. Złamanie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
 • Podczas zajęć on – line uczniowie mają wyłączone mikrofony, a włączają je po wskazaniu przez nauczyciela.
 • Podczas lekcji on -line uczniowie przestrzegają zasady, że kiedy nauczyciel prowadzi zajęcia, uczestnicy słuchają tego co jest im przekazywane, nie rozmawiają między sobą, nie wymieniają wiadomości tekstowych z innymi uczniami.
 • Jeśli uczeń ma pytanie do nauczyciela, sygnalizuje to przez podniesienie ręki i wtedy nauczyciel udziela mu głosu.
 • Na wniosek nauczyciela uczeń zobowiązany jest włączyć kamerę lub mikrofon.
  W wyjątkowych sytuacjach komunikuje się w czasie lekcji za pomocą chatu.
 • W przypadku nieprzestrzegania zasad kulturalnego zachowania uczeń może otrzymać uwagę w dzienniku Vulcan, mogą też zostać wyciągnięte konsekwencje statutowe.
 • Po informacji nauczyciela o zakończeniu zajęć on – line wszyscy uczniowie bezzwłocznie opuszczają platformę, a nauczyciel kończy transmisję.
 1. Uczniowie i rodzice mogą w godzinach pracy szkoły (8.00-16.00) przychodzić w celu zabrania z szafek potrzebnych rzeczy (najlepiej uprzedziwszy o tym zamiarze telefonicznie), spotkania
  z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły (w tej sytuacji wyłącznie po uprzednim umówieniu się).
 1. W razie pytań lub wątpliwości proszę rodziców o zachowanie ścieżki służbowej
  i zgłaszanie się w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców.
 1. Należy założyć, że w pierwszych dniach nauczania na odległość mogą wystąpić różnego rodzaju trudności techniczne, organizacyjne lub inne, które uniemożliwią lub opóźnią terminowe odbywanie się lekcji. Proszę o zrozumienie i cierpliwość.