Misja i standardy ?Szkoły promującej zdrowie?

Wszyscy doskonale wiemy, że zdrowie i edukacja są ze sobą silnie połączone. Prawidłowe funkcjonowanie fizyczne, dobre samopoczucie psychiczne i społeczne sprzyja:

dobremu przyswajaniu wiedzy,

motywacji do nauki,

satysfakcji z działania,

rozwijaniu zainteresowań i kreatywności oraz

dobrym relacjom międzyludzkim.

Czym jest zatem Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i działania, które sprzyjają:

dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej,

podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:
SzPZ dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych i innych aktach prawnych obowiązujących w szkole.

1. Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

2. Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej,

w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań.

3. Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów

i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

4. Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający:

– satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,

– zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

– uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5. Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Podsumowując:

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie i pracownicy spędzają dość dużą część swojego życia.

Dobre warunki i organizacja, sprzyjający klimat może wpływać na rozwój, poczucie własnej wartości i życiowe sukcesy.

Szkolna edukacja zdrowotna jest ogromną inwestycją w zdrowie całego społeczeństwa.

Uczęszczanie do szkoły i kontakty rówieśnicze są najlepszą formą terapii dla uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Wspólna edukacja pomaga przystosować się do życia, znaleźć swoje miejsce, chroni też przed kalectwem psychospołecznym.

Edukacja zdrowotna daje dzieciom możliwość nabycia kompetencji, czyli umiejętności, wiedzy i postaw, dzięki którym mogą odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Mając na uwadze powyższą misję i koncepcję pragniemy, by nasza szkoła stała się certyfikowaną Szkołą Promującą Zdrowie. W tym celu będziemy podejmować różne działania. Liczymy na Państwa poparcie.

Zespół ds promocji zdrowia