Najciekawszy lapbook

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY NA NAJCIEKAWSZEGO LAPBOOKA

rok szkolny 2019/2020

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych terenu miasta  Grodzisk.

Zapraszamy do udziału chętnych z klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych. Konkurs podzielony jest na dwa poziomy; dla klas IV – VI oraz VII – VIII.

 

REGULAMIN

 

CELE:

– Zachęcanie dzieci do czytania i czerpania wiedzy z książek

– Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych i plastycznych uczniów.

– Rozwijanie umiejętności przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy.

– Wzbogacanie wiedzy z zakresu historii i teorii literatury.

– Rozwijanie świadomości językowej.

– Doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów literatury i kultury.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej      w formie lapbooka. Praca ma być wykonana indywidualnie, organizator dopuszcza jednak konsultacje i wsparcie nauczyciela i rodziny. Praca ma przedstawiać wiadomości oraz ciekawostki na wybrany przez organizatora temat , przedstawiony w niestandardowej formie np. : pisemno – rysunkowej , dozwolone są różne techniki i pomysły pod warunkiem, że praca będzie miała formę lapbooka.

Pod uwagę brane będą :

– Znajomość treści lektury,

– Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów,

– Nowatorskie ujęcie problemu,

– Estetyka wykonania.

Konkurs jest dwuetapowy. Etapy będą obejmowały pracę nad wybraną przez ucznia lekturą z danego poziomu edukacyjnego.

– Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt na adres mailowy: tycinskab@o2.pl

Podajemy również  adres Szkoły Podstawowej  nr 2: sp2grodzisk@poczta.onet.pl

 

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

eliminacji wewnątrzszkolnych i finału międzyszkolnego.

Eliminacje wewnątrzszkolne oraz finał międzyszkolny przeprowadza się w oparciu  ocenę przygotowanych przez uczestników konkursu prac.

W eliminacjach szkolnych nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu pomagają im  w wyborze lektury, nad którą będą pracować uczestnicy, oraz wybierają najlepsze według nich prace. Prace te muszą zostać dostarczone do organizatora nie później niż dwa tygodnie przed finałem, który odbędzie się w Szkole Podstawowej  nr 2 w Grodzisku Maz.

Każda dostarczona na konkurs praca powinna zawierać metryczkę z danymi :

imię   i nazwisko, klasa i szkoła oraz imię i nazwisko wychowawcy.

Praca złożona na konkurs przechodzi na własność organizatora.

Do drugiego etapu przechodzą trzy najlepsze prace z dwu poziomów  z każdej szkoły.

– Laureatami zostają trzej uczniowie z poziomu IV – VI oraz trzej z poziomu VII – VIII, którzy dostarczyli najciekawsze prace. Wyboru prac dokona komisja złożona z nauczycieli polonistów oraz plastyki.

– Organizatorzy poinformują zainteresowanych o terminach poszczególnych etapów.

– Uczestnicy mają prawo do obejrzenia swoich ocenionych prac na każdym etapie konkursu.

 

NAGRODY:

– Laureaci i finaliści otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe na uroczystym zakończeniu konkursu, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Grodzisku Maz. w dniu 27 marca 2020r.

– Laureaci mają prawo do wpisania konkursu na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 Szczegółowy terminarz etapów Konkursu.

Zakres materiału na poszczególne etapy.

Organizator

Beata Tycińska

Adela Zyskowska