Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla Klas Trzecich

 Regulamin Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego dla Klas Trzecich Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

 1. Cele konkursu
  1. Doskonalenie znajomości języka angielskiego
  2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
  3. Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami podstawowymi w gminie Grodzisk Mazowiecki
 2. Organizator

Inicjatorem i organizatorem V Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla Klas Trzecich Szkoły Podstawowej jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

 • Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy trzeciej szkoły podstawowej gminy Grodzisk Mazowiecki. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają na adres mailowy agata.stepniewska@sp2grodzisk.pl do dnia 28 lutego 2020r.

 1. Zakres programowy

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, czyli organizatora konkursu.

Zadania konkursowe obejmować będą:

 • Materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej
 • Wybrane zagadnienia z klasy 4
 • Test będzie sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu i tzw. use of English
 1. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje) oraz finał międzyszkolny.

Etap I

Organizator zobowiązuje się do przesłania zgłoszonym do konkursu szkołom testu eliminacyjnego do  12 marca 2019r. Pierwszy etap konkursu szkoły przeprowadzają w dniu 3 marca 2020r. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Nazwiska trzech najlepszych uczniów klas trzecich wraz z liczbą uzyskanych punktów należy przesłać na adres mailowy: agata.stepniewska@sp2grodzisk.pl do dnia 10 marca 2020r.

Etap II

Drugi etap konkursu odbędzie się 24 marca 2020r w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim o godzinie 8:55. Czas trwania tej części konkursu to 45 minut. Etap finałowy będzie składał się z pytań wielokrotnego wyboru oraz części słuchowej – tu sprawdzana będzie umiejętność rozumienia ze słuchu. W finale weźmie udział trzech najlepszych uczniów klas trzecich z każdej szkoły podstawowej wyłonionych poprzez eliminacje szkolne. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu. Uczniowie są proszeni o przybycie do szkoły 15 minut przed czasem rozpoczęcia testu tj. o godzinie 8:40.

 1. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu 31 marca  2020r. o godzinie 9.00.

VII. Jury

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie losowo wybranych 2 nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz 2 nauczycieli wyznaczonych przez organizatora konkursu. Prace sprawdzać będzie komisja w składzie: Agata Stępniewska, Joanna Malinowska, Justyna Donica i Monika Karaszewska i Ewa Solanikow. Sprawdzone prace konkursowe będą do wglądu przez dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.sp2grodzisk.pl Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będą: Agata Stępniewska i Joanna Malinowska.