Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY DOTYCZĄCY PROMOWANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ,  POSTAW I ŻYCZLIWOŚCI W ŚRODOWISKU INTERNETU.

STOP PRZEMOCY – NIE HEJTUJ W SIECI

Regulamin

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w okresie od 13.05.2019 do 27.05.2019 rokudla uczniów  klas 7, 8 i 3 gimnazjumSzkoły Podstawowej nr 2.

  1. Cel Konkursu

– Plastyczna realizacja przez uczniów hasła: „STOP PRZEMOCY – NIE HEJTUJ W SIECI”.

-Kształtowanie pozytywnego zachowania w Internecie, wzrost wiedzy na temat zagrożeń i miejsc pomocy oraz  jak się zachować będąc świadkiem przemocy w cyberprzestrzeni(dostrzeżenie problemu cyberprzemocy w otoczeniu rówieśniczym, szkolnym, a także w telewizji, grach komputerowych, na portalach społecznościowych).

-Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

-Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

-Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych oraz  wspieranie indywidualnych zdolności uczestników konkursu.

  1. Założenia konkursu

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7,  8 i 3 gimnazjum.

  1. Każdy uczestnik może indywidualnie lub zbiorowo/2-3 osoby/ zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

III. Warunki uczestnictwa:

Udział  w Konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z celami konkursu.

Praca może mieć charakter plakatu, komiksu lub własnej wizji plastycznej.

Format pracy: A3 (płaska).

Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 dowolną techniką:  rysunek  kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.

Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa.

W ocenie biorą udział wyłącznie prace plastyczne dostarczone doGabinetu  Pedagoga Szkolnego  pani Elżbiety Karolak   lub Socjoterapeuty pani Elżbiety Milczarek w terminie do  27 maja    2019 do godziny 16.30.

Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

  1. Ocena prac konkursowych, rozstrzygnięcie Konkursu.

Prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatorów.

Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:

– zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,

– oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,

– estetykę i formę pracy – wartość artystyczną i techniczną pracy.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  03 czerwca  2019 roku do godziny 14.00.

Wyniki zostaną umieszczone na tablicy przy sekretariacie Szkoły oraz na stronie Internetowej Szkoły.Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy i wymienienia imienia i nazwiska zwycięzców Konkursu.
Prace będą wystawione na korytarzu i zostaną własnością szkoły.

  1. Nagrody:

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Zachęcamy wszystkich uczniów klas 7, 8 i 3 gimnazjalnych  do udziału w konkursie!!!.