Potyczki z matematyką

 

 

„Potyczki z matematyką”

Program zajęć  z matematyki dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Prowadzący: Alicja Górska

Wstęp

Program zajęć został napisany z myślą o uczniach klas szóstych mających wolniejsze tempo pracy, którzy nie nadążają z opanowaniem prezentowanego na lekcjach materiału. Matematyka jest przedmiotem trudnym do uczenia się dlatego też na tym podstawowym szczeblu edukacji nauczanie matematyki powinno dawać okazję do wykładu i wyjaśnień ze strony nauczyciela, powtarzania i ćwiczenia umiejętności podstawowych i rutynowych algorytmów oraz rozwiązywania problemów, włączając w to stosowanie matematyki w życiu codziennym.

Program jest podatny na modyfikacje i zmiany, ale zgodny z podstawą programową. Zawiera treści objęte programem nauczania matematyki w klasie szóstej, ujęte w programie ,,Matematyka z plusem” wydanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Cel zajęć:

 • Wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych,
 • Praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
 • Stymulowanie logicznego myślenia,
 • Analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
 • Wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego zapamiętywania,
 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
 • Rozwijanie pamięci oraz osiąganie przez uczniów sprawności rachunkowej,

Pomoce dydaktyczne:

 • Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej ,,Matematyka z plusem”, GWO,
 • Kserówki z zadaniami
 • Plansze, plakaty matematyczne, domino matematyczne, matematyczne gry planszowe, krzyżówki, zagadki,
 • Przyrządy geometryczne.

 Uwagi o realizacji, formy i techniki pracy:

Program zajęć będzie realizowany jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego w każdy wtorek w godz. 8.55 – 9.40 .

Treści prezentowanych na zajęciach zadań pozwolą na stosowanie poznanych wiadomości w praktycznym działaniu.

Ze względu na fakt, iż są to zajęcia dla uczniów z dodatkowymi potrzebami, należy przy realizacji programu zwrócić szczególną uwagę na położenie nacisku na doskonalenie w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki.

Ocenianie:

Ze względu na to, że zajęcia te są zajęciami nadobowiązkowymi, ocenianie na nich występuje wyłącznie w formie słownej. Wykazuje ono mocne strony ucznia i pełni rolę wyłącznie wspierającą. Jest stosowane celem motywowania uczniów do świadomego podejmowania wysiłku intelektualnego. Ocenianie daje informację zwrotną, którą nauczyciel może się posłużyć w celu precyzyjnego dobierania metod nauczania i ich korygowania.

Przewidywane osiągnięcia:

 • Uzyskanie sprawności w prostym rachunku pamięciowym, szacowanie wyników, stosowaniu algorytmów działań sposobem pisemnym, dokonywaniu obliczeń za pomocą kalkulatora,
 • Rozwiązywanie prostych zadań wymagających użycia liczb lub wykorzystania właściwości figur geometrycznych,
 • Odczytywanie informacji z prostych wykresów i diagramów różnego typu,
 • Formułowanie w języku matematycznym prostych problemów spotykanych w środowisku uczniów.

Treści nauczania:

 • Liczby całkowite, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych,
 • Liczby wymierne, dodawanie odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków, zapisywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych w postaci liczb dziesiętnych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych, obliczanie ułamka danej liczby,
 • Symbole literowe, zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości liczbowych,
 • Zapisywanie treści prostych zadań w postaci równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą,
 • Diagramy przedstawiające dane, graficzne przedstawianie zależności liczbowych,
 • Wielokąty, koła i okręgi – rysowanie figur i określanie ich własności, skala i plan,
 • Kąt, porównywanie i mierzenie kątów, rodzaje kątów,
 • Obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów,
 • Prostopadłościan, graniastosłup prosty – modele brył przestrzennych, siatki, pola powierzchni wielościanów, objętość graniastosłupów prostych.

Ewaluacja programu:

1.Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć,

2.Poczucie dobrze wykonanej pracy, a także zaangażowanie uczniów daje nauczycielowi obraz efektów wspólnej pracy,

3.Wyniki osiągane przez uczniów na lekcjach matematyki.

 

Alicja Górska