POZNAJEMY KONTYNENTY – PODRÓŻE W RÓŻNE STRONY ŚWIATA

POZNAJEMY KONTYNENTY – PODRÓŻE W RÓŻNE STRONY
ŚWIATA
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
Koordynatorem projektu jest pani Anna Włodarczyk
Cel główny projektu:
 – Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez realizację wybranych zadań projektowych
– Rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski
Cel szczegółowy projektu:
 – Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci
 – Kompetencje informatyczne.
– Inicjatywność  i przedsiębiorczość
– Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
-Porozumiewanie się w języku ojczystym.
-Umiejętność uczenia się
– Kompetencje społeczne i obywatelskie.
-Świadomość i ekspresja kulturalna.
-Rozwijanie kreatywności u dzieci
– Rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych wśród dzieci
-Rozwijanie poczucia przynależności poprzez poznawanie innych kultur
-Kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej