Oto Hałabała zna go Polska cała

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny dla przedszkoli:

„Oto Hałabała, zna go Polska cała”

Koordynatorem projektu jest pani Anna Włodarkiewicz.

Cel główny projektu:

  • wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Cele szczegółowe:

• budzenie zaciekawienia otaczającym światem,

• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez

obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,

• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy

potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,

• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych