Insta.Ling

 Ćwiczę, więc umiem

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Z WYKORZYSTANIEM OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU

Insta.Ling DLA SZKÓŁ

 

Autor innowacji: Beata Wesołowska, nauczyciel języka angielskiego

Czas realizacji: rok szkolny 2022/2023

Adresat innowacji: uczniowie klas 4-8 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Rodzaj innowacji: metodyczna

Finansowanie: innowacja nie wymaga dodatkowych środków

PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI

Kłopoty z zapamiętywaniem pisowni nowych słów to często napotykany problem wśród uczniów uczących się języka obcego, co potwierdzają analizy diagnoz, sprawdzianów i prac pisemnych. Mając na celu poprawę jakości pracy ucznia, a tym samym poprawę jakości pracy szkoły oraz mojej pracy jako nauczyciela, chciałabym wprowadzić niżej opisaną innowację. Dodatkową korzyścią dla uczniów będzie wykorzystanie w tym celu technologii informatycznej.

CELE INNOWACJI

Cel główny:

· promowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów,

· zachęcanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych,

· rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł, w tych internetowych,

· uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,

· poszerzanie i utrwalanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,

· rozwijanie u uczniów motywacji do nauki, systematyczności, poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,

· rozwijanie wiedzy w ramach nauczanych i wymaganych treści na egzaminie ósmoklasisty,

· poprawa jakości pracy zarówno nauczyciela, jak i szkoły,

· budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój językowy uczniów.

Cele szczegółowe:

· uczeń ma bogaty zasób słownictwa,

· rozumie teksty czytane o różnorodnej tematyce,

· poznaje, utrwala i powtarza słownictwo leksykalne z danej lekcji,

· poszerza bierny i czynny zasób słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem angielskim,

· rozwija swoje umiejętności językowe,

· przygotowuje się do egzaminu ósmoklasisty.

OPIS INNOWACJI

Innowacja Insta.Ling dotyczy zmian w procesie uczenia się w zakresie stosowania nowej metody pracy z uczniem, utrwalania, sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów oraz monitorowania ich pracy. Dzięki tej innowacji nauczyciel ma możliwość sprawdzania efektywności nauczania oraz kontrolowania osiągnięć uczniów. Innowacja ta polega na korzystaniu ze strony www.instaling.pl do nauki słówek z języka angielskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a następnie uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu i szkole. Nauczyciel i rodzice otrzymują szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce. Program Insta.Ling dostosowuje powtórki słówek do indywidualnych potrzeb uczniów. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Niniejsza innowacja ma na celu stworzenie uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Uczniowie będą również systematycznie przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty. Mam nadzieję, że dzięki wprowadzeniu tej innowacji nauka języka angielskiego przybierze dla uczniów atrakcyjniejszą formę i będą oni lepiej zmotywowani do systematycznej pracy.

Zajęcia będą prowadzone również z wykorzystaniem komputera, smartfonów, tablicy interaktywnej i Internetu.

OCZEKIWANE REZULTATY

Uczniowie:

· zdobywają nowe umiejętności i podnoszą poziom posiadanych kompetencji kluczowych,

· zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, poprzez wykorzystanie TIK,

· umacniają wiarę w swoje możliwości językowe,

· uczą się motywacji do pracy,

· podejmują systematyczne działania, które doprowadzą do wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa uczniów,

· poszerzają nowe słownictwo.

Nauczyciel:

· poprawia jakości pracy szkoły,

· wykorzystuje TIK,

· wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,

· buduje pozytywny wizerunek szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój uczniów.

EWALUACJA

Praca uczniów będzie na bieżąco sprawdzania i monitorowana. Szczegółowa analiza pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Podjęta zostanie decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w danej klasie, lub rozszerzeniu innowacji na inne klasy.

W celu uzyskania informacji zwrotnej przeprowadzone zostaną ankiety wśród uczniów i ich rodziców.