matematyka

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Matematyka – to proste!”

DLA KLASY 5e ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Czas trwania: wrzesień 2022 – czerwiec 2023

Prowadzący: Alicja Górska – nauczyciel dyplomowany w ZSP nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

 1. WSTĘP

Cele podstawy programowej mówią o konieczności kształtowania u uczniów umiejętności rozumowania, korzystania z informacji czy wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Jednak programy i podręczniki nie nadążają za zmianami w otaczającym świecie. Uczeń uczy się wzorów, zamiany jednostek, obliczania kosztów ale rzadko ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w konkretnej sytuacji.

Program „Matematyka – to proste!” ma na celu zaciekawienie uczniów, rozbudzenie ich kreatywności i twórczego myślenia. Innowacja uświadomi dzieciom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga przy rozwiązywaniu różnych problemów. Innowacyjność tego programu będzie polegała na wprowadzeniu różnorodnych ćwiczeń praktycznych przy omawianiu poszczególnych haseł programowych. Chciałabym aby dzięki tej innowacji uczniowie zauważyli, że matematyka może być ciekawa i bardzo przydatna w życiu.

Program będzie wspomagać realizowany w szkole program „Matematyka z plusem”. Założeniem innowacji jest przeznaczenie w dziale 1 godziny na zajęcia tzw. „matematyka w życiu codziennym”.

 1. CEL GŁÓWNY

 • integracja matematyki z ekonomią

 • pokazanie związku matematyki z życiem codziennym i dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE

 • wprowadzanie elementów myślenia ekonomicznego
 • uświadamianie, że w przyrodzie występują zależności, które można opisać językiem matematycznym

 • rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników

 • przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania własnymi środkami finansowymi

 1. TREŚCI NAUCZANIA

 1. Piszemy opowiadanie „świat bez liczb- czyli co by było gdyby…”

 2. Wycieczka: planujemy trasę, liczne atrakcje turystyczne, szacujemy koszty

 3. Przygotowujemy składniki na sałatkę

 4. Tworzymy kompozycje z figur płaskich

 5. Robimy zakupy w sklepie

 6. Opłaty i rachunki w naszym domu

 7. Planujemy remont pokoju

 8. Zysk i debet – ekonomia na co dzień

 9. Wykonujemy kompozycje z poznanych brył

Podczas zajęć planowane jest również wykorzystanie programu komputerowego Matlandia. Bajkowa sceneria i animowani bohaterowie sprawiają, że uczniowie z zainteresowaniem rozwiązują zadania matematyczne. Program doskonali biegłość rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie.

Jednym z elementów innowacji jest także udział w Światowym Dniu Matematyki. Od kilku lat obchodzi się go corocznie w marcu. W tym dniu uczniowie pokażą swoje prace wykonywane przez cały rok szkolny.

 1. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

 • Obserwacja otaczającego nas świata

 • Kreowanie rzeczywistości bez użycia liczb

 • Wykonywanie modeli brył

 • Przygotowanie obrazu złożonego z figur płaskich

 1. METODY I FORMY PRACY

 • Indywidualna

 • Grupowa

 • burza mózgów”

 • Warsztaty

 1. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • Przepisy kulinarne

 • Cenniki

 • Etykiety

 • Miarki różnego typu

 • Zdjęcia budynków

 • Paragony

 1. PRZEWIDYWANE EFEKTY

Realizacja innowacji spowoduje, że uczniowie będą potrafili:

 • dostrzegać przydatność wiedzy matematycznej w życiu codziennym

 • opisywać daną sytuację praktyczną za pomocą języka matematyki

 • weryfikować szacowane wyniki

 • korzystać z różnych źródeł informacji

 1. EWALUACJA

Po zakończeniu programu zostanie przeprowadzona ewaluacja w następujących formach:

 • Prezentacja prac uczniów

 • Ankieta wśród uczniów dotycząca efektywności programu

Alicja Górska