Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://www.bip-sp2.grodzisk.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. W. Westfala 3

Telefon: (0-22) 7555391

Email: sp2grodzisk@poczta.onet.pl
Adress www: http://www.sp2grodzisk.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.06.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2018

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony

Brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej brak możliwości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Mgłosiek
e-mail: sp2grodzisk@poczta.onet.pl
Telefon: 22 7555391

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Budynek szkoły mieści się przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim. Główne wejście umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez korzystanie z dźwigu  dla niepełnosprawnych. Na piętrze przed wejściem do szkoły znajduje się dzwonek, z którego interesanci mogą korzystać wchodząc do szkoły. Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się sekretariat obsługujący interesantów, w tym osoby niepełnosprawne. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest pętli indukcyjnych.

Brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniach szkoły nie ma oznaczeń w Alfabet Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Plan na rzecz poprawy dostępności 29.07.2022