Bliżej rynku pracy


Projekt w ramach: RPO WM 10.3.3. ZIT
Pełna nazwa projektu: Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach – łącznie 78os. (74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M). Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.
Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy,a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.
Zakres tematyczny: Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. Wsparcie obejmuje rozwiązania:
a) uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z tego zakresu.
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.
Grupy docelowe: Szkoły, Uczniowie, Nauczyciele
Planowane produkty/rezultaty:
1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego ? 71;
2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie -78;
3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-48;
4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-22;
5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-49;
6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu-4000;
7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-4000;
8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-30.
Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:
? kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt
? wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
?BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF?

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia projektu, zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa
w projekcie ?Bliżej rynku pracy ? Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF?, nr RPMA.10.03.03-14-5894/16 (zwanego dalej Projektem).
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.
§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
? Beneficjent ? Miasto Stołeczne Warszawa
? Partnerzy projektu ? podmioty uczestniczące w realizacji Projektu, tj. Uniwersytet Warszawski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Łomianki, Gmina Miasto Marki, Gmina Milanówek, Gmina Otwock, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka
? Uczestnik projektu ? osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach Projektu
? EFS ? Europejski Fundusz Społeczny
? Projekt ? Projekt ?Bliżej rynku pracy ? Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF?
? UE ? Unia Europejska
? RPO WM 2014-2020 ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
§ 3
INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Projekt ?Bliżej rynku pracy ? Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF? realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Partnerami, tj. Uniwersytetem Warszawskim, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Łomianki, Gminą Miasto Marki, Gminą Milanówek, Gminą Otwock, Gminą Nadarzyn, Gminą Miasto Pruszków, Miastem Ząbki, Miastem Zielonka.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
3. Projekt realizowany jest na obszarze ZIT WOF, tj. poniżej wymienionych 10 gmin: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.
4. Wsparcie w ramach Projektu jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z obszaru ZIT WOF ? wykaz szkół stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
5. Celem głównym Projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.
6. W ramach Projektu zostaną zrealizowane poniżej wskazane działania:
? Zadanie 1: Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i podnoszenie kwalifikacji doradców
? Zadanie 2: Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2)
? Zadanie 3: Kształtowanie wśród uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez przeprowadzenie zajęć z
? zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
? Zadanie 4: Utworzenie forum współpracy „Bliżej rynku pracy” – rozwój współpracy szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym
7. W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie łącznie 4445 uczniów szkół uczestniczących w Projekcie oraz 78 doradców edukacyjno-zawodowych i nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego zatrudnionych w ww. szkołach
8. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:
1) 3-semestralne (360 godzin) studia podyplomowe ?Doradztwo edukacyjno-zawodowe? (DEZ) dla 48 osób nieposiadających kwalifikacji doradcy zawodowego;
2) certyfikowane szkolenia kompetencyjne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (4 moduły po 8h) dla 30 osób posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego;
3) utworzenie w szkołach uczestniczących w Projekcie Punktów Informacji i Kariery ? typu 1 [PIK1] lub 2 [PIK2];
4) wyposażenia PIK1/PIK2 w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne;
5) zatrudnienie Mobilnych Doradców Zawodowych wspierających szkoły uczestniczące w Projekcie w prowadzeniu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz uczniów;
6) przeprowadzenie dla Dyrektorów szkół 6-godzinnych warsztatów wdrażających do działań realizowanych w Projekcie;
7) przeprowadzenia 3-godzinnych warsztatów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla Rad Pedagogicznych w szkołach uczestniczących w Projekcie;
8) prowadzenie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w utworzonych w ramach Projektu PIK1/PIK2, w tym:
a) diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów; omówienie wyników badań;
b) pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom ? wyłącznie w PIK1;
c) warsztaty ?Bliżej rynku pracy?- cykl 12-godzinnych warsztatów, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;
d) spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów, rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;
e) debaty uczniowskie ?Bliżej rynku pracy? z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.;
f) spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP i in.;
g) indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania [wyłącznie w PIK1];
h) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej [wyłącznie w PIK1];
i) organizacja targów edukacyjno-zawodowych [wyłącznie w PIK1];
j) działania realizowane w ramach forum współpracy szkół z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn.”Bliżej rynku pracy”, w ramach których prowadzone będą m.in.: Internetowe Centrum DEZ ZIT WOF, wdrożenie aplikacji WOF NEWS, konkurs ?STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY?, wycieczki zawodoznawcze realizowane w środowisku pracy, warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy, współpraca z szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych, prowadzenie KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.
9) Uruchomienie i wdrożenie platformy internetowej iPed zawierającej treści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeznaczone dla uczniów i osób prowadzących zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego.
9. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie.

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Szkoły uczestniczące w Projekcie zawierają z Beneficjentem Porozumienie na rzecz realizacji projektu ?Bliżej rynku pracy ? Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF?, określające obowiązki obu ww. stron w ramach Projektu.
2. W każdej ze szkół utworzony zostanie odpowiednio PIK1 lub PIK2 ? zgodnie z podziałem wskazanym
w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Dyrektor Szkoły wyznacza Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2 realizującego przewidziane do prowadzenia
w nich zadania.
4. Uczestnikami Projektu są:
1) nauczyciele szkół, które przystąpiły do projektu ?Bliżej rynku pracy ? Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF? oraz
2) uczniowie ww. szkół.
5. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 48 nauczycieli na studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 30 nauczycieli na kursy dokształcające z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 4445 uczniów na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane w ramach PIK1/PIK2.
§ 5
REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
1. Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana w każdej szkole uczestniczącej
w Projekcie, składająca się z Gminnego koordynatora projektu, Dyrektora szkoły i Szkolnego Koordynatora PIK1/PIK2.
2. Rekrutacja Uczestników projektu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną. Jednym z jej etapów będzie przeprowadzenie w szkole wymienionej w § 3 p. 4 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. Podczas spotkań wśród zainteresowanych dystrybuowane będą Formularze rekrutacyjne. Formularze rekrutacyjne dostępne będą także w sekretariatcie szkoły oraz w siedzibie Biura projektu.
3. Kandydaci na Uczestników projektu złożą poniżej wskazane dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji:
1) Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami o przystąpieniu do Projektu
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3) w przypadku osób z niepełnosprawnością ? orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia. Dokumenty te przedstawiane są do wglądu, Komisja Rekrutacyjna nie zatrzymuje i nie kopiuje ich.
4. Treść regulaminu i wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, Partnerów i na stronach internetowych szkół, które przystąpiły do projektu.
5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

§ 6
PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI
1. Rekrutacja Uczestników projektu będzie prowadzona w terminach:
1) Nauczyciele ? wrzesień-październik 2017r.
2) Uczniowie ? wrzesień-październik 2017r.
2. Dokumenty rekrutacyjne można składać:
1) Nauczyciele ? osobiście u Dyrektora szkoły
2) Uczniowie ? w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do Szkolnego Koordynatora PIK1/PIK2.
3. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
1) ogłoszenie zasad i terminu naboru
2) składanie dokumentów rekrutacyjnych
3) ocena formalna
4) ocena merytoryczna
5) ustalenie list rankingowych ? lista Uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu na jego miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rezerwowej.
5. W przypadku braku zainteresowania uczestnictwem w Projekcie zorganizowane zostaną spotkania z uczniami i rodzicami nt. Projektu i dodatkowa rekrutacja.
6. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania oraz niedyskryminacji wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.
7. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostaną zamieszczone na stronach internetowych szkół, na tablicach informacyjnych w szkołach; ponadto będą dostępne w Biurze Projektu.
8. Lista zakwalifikowanych Uczestników projektu oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zajęć.
9. Za moment przystąpienia Uczestnika do Projektu przyjmuje się dzień udziału w pierwszej formie wsparcia.

§ 7
ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI
1. Nauczyciele wyrażają wolę udziału w Projekcie poprzez złożenie w wyznaczonym terminie Formularza Rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu bezpośrednio do Dyrektora szkoły.
2. Kryteriami formalnymi udziału nauczycieli w Projekcie i dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie są:
1) zatrudnienie w szkole uczestniczącej w realizacji Projektu ? na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
2) zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego na obszarze ZIT WOF ? na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
3) realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole objętej wsparciem w Projekcie ? na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
4) zdiagnozowana luka w zakresie kwalifikacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, tj. brak kwalifikacji doradcy edukacyjno-zawodowego lub niedostateczne kompetencje w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego ? na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
5) deklaracja wykorzystania nabytych umiejętności w pracy ? na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
3. Ocenę formalną spełnienia wskazanych w p. 2 niniejszego paragrafu kryteriów formalnych udziału w Projekcie przeprowadzi Dyrektor szkoły.
4. Warunkiem udziału nauczyciela w Projekcie jest:
1) spełnianie przez niego wszystkich kryteriów formalnych określonych w punkcie 2 niniejszego paragrafu;
2) złożenie w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej wskazanej w § 5
p. 3 i § 7 p. 2;
3) zgoda Dyrektora szkoły.

§ 8
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
1. Uczniowie wyrażają wolę udziału w Projekcie poprzez złożenie w wyznaczonym terminie Formularza Rekrutacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2.
2. Formularz Rekrutacyjny musi zostać podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
3. Kryteriami formalnymi udziału uczniów w Projekcie i dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie są:
1) uczęszczanie do szkoły uczestniczącej w Projekcie ? na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
2) zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego na obszarze ZIT WOF ? na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym
4. Ocenę formalną spełnienia wskazanych w p. 3 niniejszego paragrafu kryteriów formalnych udziału w Projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie określonym w § 5 p. 1;
5. Uczniom mogą zostać przyznane punkty dodatkowe zgodnie z poniższym wskazaniem:
1) brak udziału w diagnozie indywidualnych predyspozycji +2p. ? na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym,
2) uczęszczanie do II klasy szkoły +2p. ? na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Rekrutacyjnym.
6. Kryteria określone w p. 5 niniejszego paragrafu będą brane pod uwagę tylko w przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych uczniów niż założona liczba miejsc w Projekcie.
7. Warunkiem udziału ucznia w Projekcie jest:
1) spełnianie przez niego wszystkich kryteriów formalnych określonych w punkcie 3 niniejszego paragrafu;
2) złożenie w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej wskazanej w § 5 p.3 i § 8 p. 3;
3) zakwalifikowanie na listę podstawową Uczestników projektu.

§ 9
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w p. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do projektu, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, informując o tym Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2, nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem zajęć.
4. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Dyrektora szkoły w przypadku nauczycieli lub Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2 w przypadku uczniów. Na wolne miejsce zostaje zakwalifikowany odpowiednio nauczyciel lub uczeń z listy rezerwowej zgodnie z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników projektu w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią postanowień niniejszego Regulaminu, tj. przede wszystkim opuszczania zajęć bez wymaganego usprawiedliwienia (powyżej 20%) lub nieodpowiedniego zachowania podczas zajęć. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik projektu na wniosek Szkolnego Koordynatora PIK1/PIK2.

§ 10
ZAKRES WSPARCIA W PROJEKCIE
1. W ramach Projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje wsparcia:
1) Dla szkół uczestniczących w Projekcie:
a) wyposażenie zorganizowanego w szkole PIK1/PIK2 w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne do prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego,
b) 6-godzinne warsztaty wdrażające do Projektu dla Dyrektorów szkół uczestniczących w Projekcie,
c) 3-godzinne warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla Rad Pedagogicznych szkół uczestniczących w Projekcie.
2) Dla nauczycieli uczestniczących w Projekcie:
a) organizacja dla 48 nauczycieli nieposiadających kwalifikacji doradcy zawodowego 3-semestralnych (360 godzin) studiów podyplomowych, w wyniku których nauczyciele uzyskają kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego zgodne z ustawą o systemie oświaty oraz warunkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (?), a szczególnie § 22 pkt. 1 i 2,
b) organizacja dla 30 nauczycieli posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych składających się z 4 modułów każdy po 8 godzin; każdy nauczyciel zobowiązany jest do udziału w minimum 3 z 4 modułów szkolenia,
c) dostęp do materiałów szkoleniowych i dydaktycznych przekazywanych przez Beneficjenta,
d) dostęp do platformy internetowej iPed zawierającej informacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
e) wsparcie Mobilnego Doradcy Zawodowego w prowadzeniu zajęć w ramach PIK1/PIK2.
3) Dla uczniów uczestniczących w Projekcie:
a) Udział w zajęciach organizowanych w PIK1/PIK2:
? obligatoryjnie ? 12-godzinne warsztaty ?Bliżej rynku pracy? ? 12-godzinne warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy; dodatkowo
? diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe; omówienie wyników badań,
? pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom – wyłącznie w PIK1,
? debaty uczniowskie ?Bliżej rynku pracy? z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego i in.,
? spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP i in.,
? indywidualna praca doradcza z doradcą edukacyjno-zawodowymi (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnych Planów Działania) ? wyłącznie w PIK1,
? udział w organizowanych targach edukacyjno-zawodowych
? udział w przedsięwzięciach organizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół w ramach forum współpracy pn.”Bliżej rynku pracy”, w tym:
– dostęp do Internetowego Centrum DEZ ZIT WOF,
– dostęp do aplikacji WOF NEWS,
– możliwość udziału w konkursie ?STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY?, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów i uświadomienie ich roli w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania zainteresowań i pasji w planowaniu ścieżki kariery ? regulamin konkursu zostanie uregulowany odrębnym dokumentem,
– możliwość udziału w wycieczkach zawodoznawczych realizowanych w środowisku pracy,
– udział w warsztatach prowadzonych przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy, w spotkaniach organizowanych w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, w spotkaniach z udziałem przedstawicieli szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzonych w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych,
– możliwość przystąpienia do KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.

§ 11
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
1) udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w Projekcie zgodnie z podziałem wskazanym w § 10 p.2 i 3;
2) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu;
3) zgłaszania uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących realizacji Projektu bądź jego udziału w Projekcie, które będą rozpatrywane przez Kierownika projektu;
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
2) systematycznego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika przewidziane w ramach Projektu;
3) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu;
4) poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego trwania oraz po zakończeniu;
5) potwierdzenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe złożenie podpisu na liście obecności;
6) usprawiedliwienia uzasadnionej nieobecności spowodowanej np. chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. W przypadku choroby oraz innych nieobecności z przyczyn losowych ? pisemne wyjaśnienie (w przypadku niepełnoletnich uczniów ? rodzica lub opiekuna prawnego);
7) w przypadku opuszczania zajęć bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia, istnieje możliwość skreślenia danej osoby z listy Uczestników projektu;
8) niezwłocznego poinformowania Szkolnego koordynatora PIK1/PIK2 o rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od Uczestnika projektu (np. w przypadku długotrwałej choroby uniemożliwiającej kontynuację uczestnictwa w Projekcie). W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji i jej przyczynach, które podpisuje wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia sytuacji.
§ 12
DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE
1. Nauczyciele uczestniczący w Projekcie jako Szkolni Koordynatorzy PIK1/PIK2 zobowiązują się do:
1) udziału w certyfikowanym szkoleniu kompetencyjnym z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (szkolenie składa się z 4 modułów, każdy po 8 godzin; nauczyciel ma obowiązek wziąć udział w min. 3 modułach) i przystąpienia do egzaminu na zakończenie szkolenia ? w przypadku nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego lub
2) udziału w 3-semestralnych (360h) studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i złożenia do Beneficjenta kopii uzyskanego dyplomu w ciągu 30 dni od zakończenia studiów ? w przypadku nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego;
3) udziału w rekrutacji uczestników Projektu ? uczniów Szkoły;
4) opieki nad pomieszczeniem, w którym został utworzony PIK1/PIK2;
5) współpracy z Mobilnym Doradcą Zawodowym wyznaczonym do opieki merytorycznej nad PIK1/PIK2 przez Beneficjenta projektu;
6) prowadzenia założonych programem Projektu działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przypisanych do realizacji odpowiednio w PIK1/PIK2, zgodnie z zapisami Porozumienia na rzecz realizacji projektu ?Bliżej rynku pracy ? Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF?, zawartego między Szkołą a Beneficjentem, tj.:
a) diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
b) testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów,
c) pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom ? wyłącznie w PIK1
d) warsztaty ?Bliżej rynku pracy? ? 12-godzinne warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy,
e) spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów,
f) rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych,
g) debaty uczniowskie ?Bliżej rynku pracy? z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.,
h) spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP i in.,
i) indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania) ? wyłącznie w PIK1,
j) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej ? wyłącznie w PIK1,
k) organizacja targów edukacyjno-zawodowych ? wyłącznie w PIK1,
l) prowadzenia działań w ramach forum współpracy szkoły z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn. „Bliżej rynku pracy”, w tym m.in.: udział w wycieczkach zawodoznawczych, organizacja warsztatów prowadzonych przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, bądź pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy, organizacja spotkań w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, współpraca ze szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych, prowadzenie w Szkole KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu współfinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.
3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Kierownika projektu działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Beneficjentem projektu.
4. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji.
5. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika projektu.
6. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, o których Uczestnicy projektu zostaną niezwłocznie poinformowani. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Biurze projektu mieszczącym się w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy , ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa oraz zostanie zamieszczony na stronach internetowych Beneficjenta, Partnerów Projektu oraz szkół, które przystąpiły do Projektu.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 października 2017 r. i obowiązuje w czasie trwania Projektu.
10. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
1) Załącznik nr 1 ? Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
2) Załącznik nr 2 ? Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela
3) Załącznik nr 3 ? Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4) Załącznik Nr 4 ? Wykaz szkół uczestniczących w Projekcie.

Zapoznałem/-am się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję jego warunki:

Lp.
Data
Czytelny podpis
Uczestnika Projektu
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

REGULAMIN PROJEKTU(do pobrania)